Eksport nieruchomości
do Gumtree.pl

Od ponad sześciu lat jesteśmy partnerem Gumtree.pl.
Około 60% ogłoszeń nieruchomości w portalu
dodano za pomocą Trimo.

Jak to działa?

TRIMO to pośrednik pomiędzy Twoim programem i portalem Gumtree.pl
Oferty wysyłane są z Twojego programu do TRIMO, a dopiero później do Gumtree.pl. Poza tym wszystko działa tak jak w przypadku eksportu do portali branżowych typu Otodom.pl czy Gratka.pl.

Regulamin świadczenia usługi TRIMO

§ 1. Definicje

 1. Usługodawca – Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Drzewieckiego 7/21, świadcząca usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu.
 2. Klient albo Użytkownik – przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną i aktywną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto.
 3. Konto Użytkownika albo Konto – dostęp przydzielony danemu Użytkownikowi, identyfikowany za pomocą adresu E-mail oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z Usługi.
 4. Gumtree albo Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Gumtree, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej gumtree.pl.
 5. Usługa Trimo albo Usługa – oprogramowanie umożliwiające Klientowi zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości w Gumtree.
 6. Ogłoszenie – sporządzone i przesłane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczane w Gumtree, na warunkach przewidzianych w Regulaminie Usługi Trimo, Zasadach zamieszczania ogłoszeń Gumtree, Zasadach korzystania z Gumtree oraz Polityce prywatności Gumtree dostępnych pod adresem http://gumtree.pl.
 7. Pomoc Trimo – usługa świadczona w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 polegająca na udzielaniu odpowiedzi na pytania Użytkowników związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Aktualizacje – czynność polegająca na aktualizacji Usługi w celu naprawy, poprawy działania aplikacji i/lub dodania nowych funkcji.
 9. Strona domowa Usługi – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.trimo.pro wraz z podstronami, zawierająca informacje dotyczące Trimo.
 10. Dane – wszelkie informacje i pliki przesłane przez Klienta przechowywane w ramach Konta Użytkownika.
 11. Limit wielkości danych dla Usługi – mierzona w Gigabajtach (GB), maksymalna wielkość danych zapisanych w pamięci masowej serwera przynależna do Konta Użytkownika.
 12. Zawieszenie Usługi – okresowe zaprzestanie świadczenia Klientowi Usługi.
 13. Opłata – uiszczane przez Klienta na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie za Usługę zgodnie z warunkami i cenami podanymi w formularzu zamówienia składanym przez Klienta za pomocą formularza dostępnego na Stronie domowej Usługi lub w formie skanu podpisanego formularza zamówienia otrzymanego od Usługodawcy, obliczane na podstawie cennika obowiązującego w dniu przesłania przez Klienta formularza zamówienia.
 14. Umowa – umowa zawarta w drodze przyjęcia przez Klienta oferty przesłanej przez Usługodawcę w formie wiadomości E-mail potwierdzającej złożenie zamówienia lub formularza zamówienia do podpisania, dotycząca świadczenia Usługi na warunkach i zasadach opisanych w Regulaminie.
 15. Cennik – ustalane przez Usługodawcę opłaty za Usługę zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi Trimo wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., dostępny na Stronie domowej Usługi.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 2. Warunkiem dostępu do Usługi jest:
  a) korzystanie przez Klienta z programu dla biura nieruchomości, który posiada możliwość automatycznego eksportu ofert nieruchomości za pomocą protokołu FTP, w postaci archiwum ZIP zawierającego dane nieruchomości w pliku XML oraz zdjęcia w formie plików JPG, zgodnie aktualnymi wymaganiami Usługodawcy,
  b) posiadanie przez Klienta aktywnego konta w Gumtree,
  c) aktywacja Usługi wymagająca zawarcia Umowy,
  d) akceptacja przez Klienta treści Regulaminu.


§ 3. Zawarcie umowy

 1. Aktywacja i korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy w drodze przyjęcia przez Klienta oferty przesłanej mu przez Usługodawcę w formie wiadomości E-mail potwierdzającej złożenie zamówienia za pomocą formularza dostępnego na Stronie domowej Usługi (bez okresu wypowiedzenia) lub w formie skanu podpisanego formularza zamówienia otrzymanego od Usługodawcy (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), dotyczącej świadczenia Usługi na warunkach i zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do przyjęcia oferty dochodzi poprzez zaksięgowanie przez Usługodawcę przelewu opłaty za Usługę lub otrzymanie przez Usługodawcę odesłanego przez Klienta poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zamówienia..
 3. Przelew opłaty za Usługę należy dokonać na numer podany przez Usługodawcę w wiadomości E-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przelewu Usługodawca dokona aktywacji Konta Użytkownika i prześle dane w postaci adresu serwera FTP oraz danych autoryzacyjnych na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki.
 6. Podając w formularzu zamówienia swoje dane służące do identyfikacji i rozliczeń, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.


§ 4. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Klient jest wyłącznym właścicielem wszystkich Danych wprowadzonych poprzez Konto Użytkownika.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Dane mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom.
 3. W celu zapewnienia niezbędnych warunków technicznych do działania Usługi i zapewnienia trwałości Danych, Usługodawca może kopiować, zwielokrotniać dane i przechowywać je na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania Danych dla Usługodawcy.


§ 5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi w ramach przypisanego mu Konta Użytkownika, z zachowaniem warunków niniejszego Regulaminu i treści potwierdzenia zamówienia.
 2. Klient ma prawo do bezpłatnej Pomocy Trimo przez cały okres korzystania z Usługi.
 3. Klient ma prawo do bycia informowanym o wszelkich planowanych dłuższych przerwach w świadczeniu Usługi związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Usługi.
 4. Klient ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Usłudze, zgłaszania błędów, sugestii, za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Klient ma prawo korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Klient ma prawo przesłać jedno Ogłoszenie dotyczące danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub większej liczby Ogłoszeń, w danym momencie.
 7. Zabronione jest przesyłanie Danych do Konta Użytkownika z więcej niż jednego programu dla biura nieruchomości.
 8. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim haseł do Kont Użytkowników.
 9. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Usługi materiałów nielegalnych oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem. Klient zobowiązuje się w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 10. Zabronione jest umyślne podejmowanie prób blokowania lub nadmiernego obciążania działania Usługi, bez uzasadnionej potrzeby Użytkownika.
 11. Zabronione jest podejmowanie prób wykradania Danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów lub skryptów mogących negatywnie wpłynąć na działanie Usługi lub urządzenia za pomocą, których Użytkownicy korzystają z Usługi.
 12. Klient zobowiązuje się przestrzegać oraz zobowiązać Użytkownika, oraz wszystkie osoby, którym Klient umożliwi korzystanie z Usługi do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 13. Klient poprzez przekazanie Użytkownikowi danych autoryzacyjnych do Konta Użytkownika w postaci loginu i hasła, oświadcza, że posiada zaufanie do tego Użytkownika i ponosi odpowiedzialność za jego działania wykonywane w ramach używania Usługi. Odpowiedzialność karną regulują odrębne przepisy.
 14. Klient ma prawo do Limitu wielkości danych dla Usługi wynoszącego 10 GB dla Usługi.
 15. Klient ma prawo zamówić odpłatne zwiększenie Limitu wielkości danych dla Usługi zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 16. Klient, który w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania mailowo na adres podany w zamówieniu, informacji od Usługodawcy o przekroczeniu Limitu wielkości danych dla Usługi, nie złoży zamówienia na zwiększenie limitu wielkości przechowywanych Danych, jest zobowiązany usunąć Dane w okresie 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powiadomienia, aby nie przekraczać Limitu wielkości danych dla Usługi. Nieusunięcie Danych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się jako rozszerzenie zakresu zamówienia Klienta. W takim wypadku Usługodawca rozpocznie rozliczać Klienta za zwiększenie Limitu wielkości danych dla Usługi zgodnie z Cennikiem.
 17. W czasie korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych służących do autoryzacji w Gumtree, identyfikacji, rozliczeń i prowadzenia korespondencji oraz każdorazowego informowania o tym fakcie Usługodawcy poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres E-mail Usługodawcy: kontakt@trimo.pro.


§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Dane przesyłane przez Klienta były przechowywane w bezpieczny sposób oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta lub Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieopublikowanie Ogłoszenia z powodów leżących po stronie Gumtree, w szczególności gdy nie zostały uzupełnione szczegóły dotyczące Ogłoszenia wymagane przez Gumtree lub gdy przesłana lokalizacja nieruchomości nie występuje w bazie Gumtree.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo blokowania działań, których efektem może być sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście nieruchomości w Gumtree. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia uznaje się w szczególności usunięcie Ogłoszenia i przesłanie go ponownie w czasie krótszym niż 30 dni, nawet jeśli modyfikacja Ogłoszenia polegała na zmianie opisu, zdjęć lub ceny.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania niezbędnych konserwacji i aktualizacji Usługi, w trakcie których mogą występować przerwy w jej działaniu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkownika i Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji, w tym informacji o nowych zmianach Usługi, raportach importu Danych, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w Regulaminie lub Cenniku, a także informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca ma prawo przyznać wybranym Klientom bezpłatny okres testowego korzystania z Usługi.
 10. Usługodawca nie odpowiada za treść Danych wprowadzanych do Usługi przez Użytkowników.
 11. Usługodawca ma prawo dokonać Zawieszenia Usługi z winy Klienta, jeżeli:
  a) Dane autoryzacyjne do konta w Gumtree są niepoprawne lub konto Klienta w Gumtree zostało zablokowane przez obsługę Portalu.
  b) Klient naruszył Regulamin lub warunki przewidziane w Zasadach zamieszczania ogłoszeń Gumtree, Zasadach korzystania z Gumtree albo Polityce prywatności Gumtree.
  c) Klient przy użyciu Usługi dokonuje działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
  d) Klient podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usługi przez innych Klientów Usługodawcy.
  e) Klient przy pomocy Usługi dystrybuuje wirusy komputerowe, niezamówione informacje, podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania.
  f) Klient udostępnia Usługę lub świadczy usługi z wykorzystaniem Usługi osobom trzecim bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  g) Klient podał w formularzu zamówienia lub w trakcie korzystania z Usługi nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie.
  h) Klient nie uiścił zapłaty na rzecz Usługodawcy całości lub części należności za korzystanie z Usługi.
  i) Usługodawca zostanie zobowiązany przez organy państwowe do zawieszenia świadczenia Usługi.
  j) Usługodawca utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usługi.
  k) Usługodawca z innych względów, w szczególności technicznych i organizacyjnych, utraci możliwości świadczenia Usługi.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do aktywacji Usługi po ustaniu przyczyn Zawieszenia Usługi. W wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10 pkt f. aktywacja Usługi nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta całości należności wobec Usługodawcy.
 13. Usługodawca ma prawo usunąć Dane oraz Konto Użytkownika najwcześniej 30 dni od daty Zawieszenia Usługi.


§ 7. Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do regulowania opłat za korzystanie z Usługi na warunkach zawartych w treści zamówienia oraz zgodnie z Regulaminem.
 2. Opłaty za korzystanie z Usługi są wskazane w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia przez Usługodawcę oferty Klientowi.
 3. Wysokość opłat będzie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki.
 4. Opłaty za korzystanie z Usługi wnoszone są z góry za każdy okres rozliczeniowy trwający 30 dni.
 5. Klient dokonuje płatności za korzystanie z Usługi na podstawie oferty przesłanej mu przez Usługodawcę w formie wiadomości E-mail potwierdzającej złożenie zamówienia za pomocą formularza dostępnego na Stronie domowej Usługi lub faktury VAT wystawionej zgodnie z podpisanym formularzem zamówienia otrzymanym od Usługodawcy.
 6. Klient dokonuje płatności przelewem na numer rachunku bankowego podany w wiadomości E-mail potwierdzającej złożenie zamówienia lub na fakturze VAT otrzymanej od Usługodwcy.
 7. Do każdego przelewu od Klienta, Usługodawca wystawi fakturę VAT za Usługę.
 8. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 9. Wystawiona faktura VAT jest przesyłana Klientowi w postaci pliku PDF na adres E-mail podany w formularzu zamówienia.


§ 8. Czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Świadczenie Usługi przez Usługodawcę w ramach Konta Użytkownika ma charakter bezterminowy, ale Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto Użytkownika i tym samym rozwiązać Umowę z Usługodawcą poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres E-mail kontakt@trimo.pro. Jeśli Umowa została zawarta w formie podpisanego formularza zamówienia otrzymanego od Usługodawcy, wówczas okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, a bieg wypowiedzenia Umowy liczony jest od początku kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zostało ono złożone.
 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Klient ma prawo rozwiązać Umowę, a Usługodawca zobowiązany jest zwrócić część opłaty wniesionej z góry proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu dostępu do Usługi.
 3. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę z winy Klienta lub wypowiedzenia przez Klienta Umowy z powodu innego niż określony w § 8 ust. 2 powyżej, Usługodawca będzie miał prawo żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości Opłaty, która zgodnie z formularzem zamówienia przysługiwałaby Usługodawcy do końca ustalonego okresu świadczenia Usługi.
 4. Brak płatności za Usługę zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 powyżej, stanowi przyczynę wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z winy Klienta.
 5. Klient i Usługodawca zgodnie oświadczają, że po upływie 30 dni od daty Zawieszenia Usługi Umowa ulegnie rozwiązaniu.
 6. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę, Klient nie może dokonać ponownego zawarcia Umowy i korzystać z Usługi bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 7. Klient i Usługodawca zgodnie oświadczają, że w przypadku rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika oraz Ogłoszenia w Gumtree przesłane za pomocą Usługi Trimo zostaną usunięte.


§ 9. Gwarancja i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Użytkownik zgłasza reklamacje dotyczące działania Usługi drogą elektroniczną na adres E-mail kontakt@trimo.pro.
 2. Reklamacja może być składana tylko przez Klienta i w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi i musi określać:
  a) pełną nazwę Klienta lub login FTP Klienta,
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu błędu będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego wymagającego uszczegółowienia, Usługodawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zobowiązuje się podjąć działania mające na celu naprawę błędu.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji Usługi oraz za skutki nieprawidłowego działania i przerw w działaniu Usługi jeżeli jest to wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Usługodawca nie miał wpływu lub, którym nie mógł przeciwdziałać, w szczególności, jeśli są wynikiem:
  a) działań lub zaniechań Klienta, Użytkowników albo osób trzecich z nimi związanych,
  b) siły wyższej obejmującej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia,
  c) braku dostępu do sieci Internet przez Klienta,
  d) niewłaściwych parametrów działania połączenia internetowego pomiędzy programem dla biura nieruchomości wykorzystywanym przez Użytkownika a serwerami Usługodawcy,
  e) przesyłania Danych niezgodnie aktualnymi wymaganiami Usługodawcy,
  f) zaniechań po stronie dostawców oprogramowania dla biur nieruchomości w postaci uniemożliwienia Klientowi przesyłania Danych do Usługi Trimo,
  g) awarii sprzętu lub oprogramowania serwerowego używanego do obsługi Usługi, wynikającej z okoliczności nie leżących po stronie Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Klienta lub osoby trzecie (w tym Użytkowników) w związku z błędnym funkcjonowaniem Usługi, w tym ewentualną utratą danych, szkód poniesionych na skutek interakcji Usługi z innym oprogramowaniem użytkowanym przez Klienta lub Użytkowników; Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych nieuprawnionym działaniem osób trzecich lub obcego oprogramowania (w tym wirusów, itp.) możliwych na skutek obejścia zabezpieczeń Usługi.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań dostawców infrastruktury serwerowej lub hostingu, ani za szkody powstałe w związku z uniemożliwieniem transferu danych Klienta lub Użytkowników na serwery Usługodawcy.
 11. W każdym przypadku, w którym Usługodawca będzie ponosił odpowiedzialność, będzie ona ograniczona do odpowiedzialności z tytułu szkód rzeczywistych.


§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące stworzonych przez Usługodawcę części Usługi należą wyłącznie do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi klientów za pośrednictwem wysłanej wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Usługodawca może w trakcie trwania Umowy wydać nowy Regulamin lub dokonać zmian w treści niniejszego Regulaminu, m.in. w przypadku:
  a) zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  b) zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności dostawcy usług hostingowych,
  c) zmiany warunków korzystania przez Usługodawcę z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usługi dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  d) zmiany podmiotu świadczącego usługi na rzecz Usługodawcy, w szczególności dostawcy infrastruktury serwerowej,
  e) wszelkich zmian organizacyjnych, przekształceń formalnych lub prawnych Usługodawcy,
  f) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy, prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta,
  g) siły wyższej.
 4. Regulamin będzie miał zastosowanie do wszystkich Umów zawartych podczas jego obowiązywania. Nowe postanowienia Regulaminu będą wiązać Klienta od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia Umowy, a Klient jej nie wypowiedział.
 5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 6. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych.
 9. Usługodawca i Klient dołożą starań, aby ewentualne spory wynikające z obowiązków opisanych w Regulaminie rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób wyżej określony w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi TRIMO
CENNIK

Dla zamówień składanych przez Klienta za pomocą formularza dostępnego na Stronie domowej Usługi (bez okresu wypowiedzenia):
30 dni publikacji nielimitowanej liczby unikalnych Ogłoszeń z programów konkurencyjnych względem IMO – Cena: 109 zł netto
30 dni publikacji nielimitowanej liczby unikalnych Ogłoszeń z programu IMO – Cena: 59 zł netto
Zwiększenie Limitu wielkości danych dla Usługi na 30 dni – Cena: 10 zł netto za każde rozpoczęte 10 GB.

Dla zamówień składanych w formie podpisanego formularza zamówienia otrzymanego od Usługodawcy (miesięczne wypowiedzenie):
30 dni publikacji nielimitowanej liczby unikalnych Ogłoszeń z programów konkurencyjnych względem IMO – Cena: 99 zł netto
30 dni publikacji nielimitowanej liczby unikalnych Ogłoszeń z programu IMO – Cena: 49 zł netto
30 dni publikacji maksymalnie 50 unikalnych Ogłoszeń z programów konkurencyjnych względem IMO – Cena: 40 zł netto
Zwiększenie Limitu wielkości danych dla Usługi na 30 dni – Cena: 10 zł netto za każde rozpoczęte 10 GB.

© 2020 IMO - Possible Sp. z o. o.
ul. Drzewieckiego 7/21, 87-100 Toruń
REGON: 340370587, NIP: 956-22-09-543, KRS: 0000290593
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Polityka prywatności

Płatności obsługuje: